Algemene voorwaarden Beauty by Aduse

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Algemeen/Toepasselijkheid
Artikel 2 – Overeenkomst
Artikel 3 – Aanbiedingen
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Overmacht
Artikel 9 – Garantie
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Reclameren
Artikel 12 – Gegevensbeheer
1. Algemeen/ Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van Beauty by Aduse. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de website van Beauty by Aduse.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door Beauty by Aduse erkend.
1.4 Beauty by Aduse behoudt het recht om te allen tijde haar algemene voorwaarden aan te passen.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Beauty by Aduse en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is
geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.
2.2 Beauty by Aduse is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Beauty by Aduse dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

3. Aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2
3.3 Beauty by Aduse is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging
vooraf.
3.4 Beauty by Aduse is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-
en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in
de prijs.
4.3 Beauty by Aduse is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen
worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.
4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele
belastingen en heffingen die het land hanteert.

5. Betaling
5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.
5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Beauty by Aduse gerechtigd om de order te annuleren
en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

6. Levering
6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
6.2 Beauty by Aduse streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website
te behalen.
6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Beauty by Aduse.

7. Herroepingsrecht
7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na
ontvangst te retourneren, mits:
1. Er eerst contact is opgenomen met Beauty by Aduse.
2. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.

3
3. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het
pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant wordt aanvaard totdat Beauty by Aduse
het pakket in ontvangst heeft genomen.
7.2 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7.1, draagt Beauty by Aduse er zorg voor dat
binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt
terugbetaald.
7.3 Beauty by Aduse behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het
product niet in goede orde is ontvangen en zij is gerechtigd kosten in rekening te brengen.

8. Overmacht
8.1 Beauty by Aduse is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Beauty by Aduse alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Beauty by Aduse behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op
te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Beauty by Aduse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Garantie
9.1 Op alle producten van Beauty by Aduse geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant
van het product.
9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Beauty by Aduse in gebreke is;  B) de
klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

10. Aansprakelijkheid

4
10.1 Beauty by Aduse is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd
aanwenden van producten.

11. Reclameren
11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant
(alvorens over te gaan tot terugzending aan Beauty by Aduse) deze gebreken onmiddellijk te melden
aan de klantenservice van Beauty by Aduse. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten
dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Beauty by Aduse per mail
worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming
na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.
11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het
pakket totdat Beauty by Aduse het pakket in ontvangst heeft genomen.
11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Beauty by Aduse niet voldoen aan de
overeenkomst, dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie
van de waarde van het product.

12. Gegevensbeheer
12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Beauty by Aduse, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Beauty by Aduse. Beauty by Aduse houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties
en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
12.2 Beauty by Aduse respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg
voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
12.3 Beauty by Aduse maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.